اشکان آزادمجد معمار ارشد بیگ دیتا در شرکت نقش اول کیفیت وابسته به همراه اول می باشد و به عنوان توسعه دهنده بیگ دیتا در شرکت فنلاندی CompTel فعالیت دارد.