دوره Foundations for Big Data Analysis with SQL از کمپانی Cloudera