زهرا مقدسی، دکتری مهندسی کامپیوتر، گرایش امنیت اطلاعات، هم بنیانگذار مدرسه بیگ دیتا


تحصیلات

دکتری، مهندسی کامپیوتر، گرایش امنیت اطلاعات، دانشگاه مالایا، مالزی، 2017 – 2012

کارشناسی ارشد، مهندسی کامپیوتر، گرایش امنیت اطلاعات، دانشگاه فناوری مالزی، مالزی، 2010 – 2009

کارشناسی، مهندسی کامپیوتر، گرایش نرم افزار، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، پلی تکنیک تهران، ایران، 2007 – 2003