خشایاراحتشامی

خشایار احتشامی

تحصیلات

  • کارشناسی ارشد مهندسی شبکه های کامپیوتری، دانشگاه صنعتی شریف
  • کارشناسی مهندسی کامپیوتر، فناوری اطلاعات، دانشگاه آزاد تهران

علاقه مندی های تحقیقاتی

  • یادگیری ماشین
  • یادگیری عمیق
  • بینایی ماشین
  • پردازش زبان طبیعی
  • امنیت شبکه

سوابق تدریس

  • دستیار پژوهشی، آزمایشگاه شبکه، دانشگاه صنعتی شریف
  • دستیار پژوهشی، شبکه های کامپیوتری، دانشگاه صنعتی شریف

مهارت های نرم افزاری

Python – Matlab (Elementary level) – C# (elementary level) – SQL(elementary level)

Pytorch – Pandas – Numpy – Biopython – Matplotlib – Keras

GANs – VAEs – Seq2seq Model – Text Generation – Text Classification – CNN Image Classification

Cisco Packet tracer – LATEX – WireShark – Proteus