مائده مقدم

توسعه دهنده هوش تجاری در باشگاه هوش تجاری ایران