امید حسینی پور

تحلیلگر ارشد داده

مدرس، مشاور و مجری راهکارهای هوش تجاری

کارشناسی علوم کامپیوتر، دانشگاه شهید باهنر کرمان