محمد حیدری

بنیانگذار Data Science School

پذیرفته شده مدرسه تابستانه یادگیری ماشین، National Taiwan University

فارغ التحصیل مقطع ارشد مهندسی فناوری اطلاعات، دانشگاه تربیت مدرس تهران

دانشجوی اسبق مقطع ارشد مهندسی فناوری اطلاعات، دانشگاه شهید بهشتی تهران

سخنران مدعو در کنفرانس ها و سمینارهای بین المللی رشته هوش مصنوعی و علوم داده

مدیرعامل ژرف اندیشان رایانش هوشمند شریف، دارای مجوز خلاق معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

ایمان شوکتیان

دستیار ارشد پژوهشی، دانشگاه تگزاس در آمریکا، مرکز سرطان اندرسون