محمد حیدری

مهندس ارشد کلان داده، هلدینگ داده ورزی سداد

پژوهشگر ارشد یادگیری عمیق در گراف، آزمایشگاه علم داده، دانشگاه تربیت مدرس تهران

ایمان شوکتیان

دستیار ارشد پژوهشی، دانشگاه تگزاس در آمریکا، مرکز سرطان اندرسون