محمد حیدری

پژوهشگر ارشد یادگیری عمیق در گراف

ایمان شوکتیان

دستیار ارشد پژوهشی، دانشگاه تگزاس در آمریکا، مرکز سرطان اندرسون