استادیار جهاد دانشگاهی، فارغ التحصیل دکتری مهندسی برق