hm-

حسین محسنی

حسین محسنی بعنوان دانشمند داده در Roupel Dataware فعالیت می کند و فارغ التحصیل رشته مهندسی کامپیوتر نرم افزار از دانشگاه اراک است.