دکتر امین نظارات

ایشان در حال حاضرمدیرعامل شرکت دانش بنیان رایانش سریع هزاراه ایرانیان (استک) و از چهره های شناخته شده حوزه کلان داده و HPC در کشور می باشند. پسادکتری کلان داده و رایانش سریع از دانشگاه Vienna و Masaryk، دکتری مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار از دانشگاه شیراز گوشه ای از کارنامه پژوهشی و تحصیلی ایشان می باشد.