احمد راستی

احمد راستی سابقه تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد علوم داده از دانشگاه صنعتی اصفهان و کارشناسی ریاضیات از دانشگاه اصفهان را در کارنامه تحصیلی خود دارد. ایشان در حال حاضر مدیر دپارتمان شبکه های عصبی گرافی در مدرسه علم داده می باشند.