ایمان شوکتیان

دستیار ارشد پژوهشی، دانشگاه تگزاس در آمریکا، مرکز سرطان اندرسون

ارشد، فیزیک پزشکی گرایش پردازش تصویر،دانشگاه علوم پزشکی ایران 

کارشناسی فیزیک،دانشگاه شهید بهشتی