مهرداد داعی

فارغ التحصیل ارشد ریاضیات کاربردی گرایش رمز، دانشگاه صنعتی اصفهان