hh

حمیده حسین زاده

دکتر حمیده حسین زاده، در حال حاضر دانشمند ارشد علوم داده در شرکت تحلیل تصویر داده شمارا و شرکت پردازش و تحلیل داده دقیقه می باشد. از سوابق پژوهشی ایشان می توان به پسادکتری علوم داده در دانشگاه شهید بهشتی، پژوهشگر مهمان در دانشگاه واترلوی کانادا در فیلد بهینه سازی ترکیبی و دکتری از دانشگاه الزهرا تهران اشاره کرد.